21.08.2007 - 02:36
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif

spacer.gif
lefter.gif
righter.gif
  Nimi: Miia
Kokonaispistemäärä:
142
Tuloksen luokitustaso: Huipputasoa
Onneksi olkoon! Olet suorittanut Tieteen Kuvalehden älykkyystestin.
Napsauta selaimen Tulosta-painiketta, jos haluat säästää testisi tuloksen.
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif
spacer.gif
lefterblue.gif
Kokonaispistemäärä
righterblue.gif
 


 

bell-curve.gif
 
score.gif
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif
spacer.gif
lefter.gif
righter.gif
  Pistemääräsi oli korkeampi kuin 99 %:lla väestöstä keskimäärin.
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif
spacer.gif
lefterblue.gif
Kielellisten osioiden pistemäärä
righterblue.gif
bell-curve.gif
 
score.gif
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif
spacer.gif
lefter.gif
righter.gif
  Kielellisten osioiden pistemäärä: 145.4  
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif
spacer.gif
lefterblue.gif

Suoritusosioiden pistemäärä
righterblue.gif
bell-curve.gif
 
score.gif
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif
spacer.gif
lefter.gif
righter.gif
  Suoritusosioiden pistemäärä: 135.9  
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif

spacer.gif
lefterblue.gif
Osioiden pistemäärät
righterblue.gif
Jokaisen osion korkein mahdollinen pistemäärä on 20. Keskimääräinen pistemäärä on 10.

space.gif
Kuviopäättelytehtävät ex1.jpgex4.jpg
Mitattavat ominaisuudet: ei-sanallinen päättelykyky, usean tekijän samanaikainen käsittely, avaruudellinen hahmottaminen, visuaalinen hahmottaminen
Kuvaosion pistemäärä
Osion keskiarvo bar.gif10
Tuloksesi barblue.gif 16
space.gif
Sanastotehtävät ex2.jpg
Mitattavat ominaisuudet: kielellinen käsitteenmuodostus, merkitysten tunnistaminen, pitkäkestoinen muisti, kasvuympäristön virikkeisyys, älyllinen uteliaisuus
Sanasto-osion pistemäärä
Osion keskiarvo bar.gif10
Tuloksesi barblue.gif 20
space.gif
Muistitehtävät ex3.jpg
Mitattavat ominaisuudet: muisti, jaksotuskyky, vertauskuvallisen sisällön ymmärtäminen, keskittymiskyky
Muistiosion pistemäärä
Osion keskiarvo bar.gif10
Tuloksesi barblue.gif 20
space.gif
Sanojen keskinäisiä suhteita koskevat tehtävät ex2.jpg
Mitattavat ominaisuudet: kielellinen päättelykyky, käsitteenmuodostus, merkityssisällön ymmärtäminen
Sanasuhdeosion pistemäärä
Osion keskiarvo bar.gif10
Tuloksesi barblue.gif 20
space.gif
Matemaattiset tehtävät ex6.jpg
Mitattavat ominaisuudet: muisti, vertauskuvallisen sisällön ymmärtäminen, päättelykyky
Matematiikkaosion pistemäärä
Osion keskiarvo bar.gif10
Tuloksesi barblue.gif 18
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif

spacer.gif
lefterblue.gif
Vahvuudet ja heikkoudet
righterblue.gif
Seuraavassa näet, miten suoriuduit testin eri osa-alueista verrattuna kokonaistulokseesi. 'Vahvuus' on osa-alue, jolla saavuttamasi pistemäärä on selvästi korkeampi kuin keskimääräinen kokonaistuloksesi. 'Heikkous' taas kuvaa tehtäväaluetta, jolla pistemääräsi jäi keskimääräistä tulostasi alhaisemmaksi. 'Keskimääräinen' kuvaa osa-aluetta, jolla pistemääräsi on samaa tasoa kuin kokonaistuloksesi.

space.gif
Abstrakti päättelykyky ex1.jpgex4.jpg
Mitattavat ominaisuudet: ei-sanallinen päättelykyky, usean tekijän samanaikainen käsittely, avaruudellinen hahmottaminen, visuaalinen hahmottaminen
Heikkous
Kokonaistuloksesi mukainen
Vahvuus
space.gif
Kielellinen muistamiskyky ex2.jpg
Mitattavat ominaisuudet: kielellinen käsitteenmuodostus, merkitysten tunnistaminen, pitkäkestoinen muisti, kasvuympäristön virikkeisyys, älyllinen uteliaisuus
Heikkous
Kokonaistuloksesi mukainen
Vahvuus
space.gif
Symbolien muistamiskyky ex3.jpg
Mitattavat ominaisuudet: lyhytkestoinen muisti, jaksotuskyky, vertauskuvallisen sisällön ymmärtäminen, keskittymiskyky
Heikkous
Kokonaistuloksesi mukainen
Vahvuus
space.gif
Kielellinen päättelykyky ex2.jpg
Mitattavat ominaisuudet: kielellinen päättely, käsitteen muodostus, merkityssisällön ymmärtäminen
Heikkous
Kokonaistuloksesi mukainen
Vahvuus
space.gif
Matemaattinen ajattelukyky ex6.jpg
Mitattavat ominaisuudet: työmuisti, vertauskuvallisen sisällön ymmärtäminen, päättelykyky
Heikkous
Kokonaistuloksesi mukainen
Vahvuus
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif

spacer.gif
lefterblue.gif

Tieteen Kuvalehden älykkyystestin taustaa
righterblue.gif
Testi koostuu viidestä osiosta. Jokainen osio mittaa erilaisia tekijöitä, jotka yhdessä pyrkivät muodostamaan yleiskuvan testattavan älykkyydestä. Testi perustuu nykyaikaisiin virallisiin älykkyysosamäärämittauksiin, kuten Stanford-Binet V
-testiin. Sen korrelaatio nykyisiin testeihin (S-B V mukaan lukien) on 0,92. Stanford-Binet V -testissä käytetään määritelmää, jonka mukaan älykkyys "koostuu monien erityiskykyjen luokitellusta yhteisvaikutuksesta". David Wechslerin kehittämässä WAIS-testissä käytetyn määritelmän mukaan älykkyys on "yksilön kyky toimia tarkoituksenmukaisesti, ajatella rationaalisesti ja hallita tehokkaasti ympäristöään".
Tieteen Kuvalehden älykkyystestin osiot jaetaan kahteen pääluokkaan, kielelliseen osaan ja suoritusosaan. Kieliosa mittaa kielellisten ulottuvuuksien ymmärtämistä ja työmuistia, kun taas suoritusosa pyrkii mittamaan käsittelynopeutta ja kykyä tehdä havaintoja. Suuri ero kielellisen osan ja suoritusosan tuloksen välillä on psykologisesti merkittävä.

Psykologit ovat kehittäneet monia tapoja älykkyyden mittaamiseksi ja määrittämiseksi. Eräs teoria jakaa älykkyyden kiteytyneeseen (Gc) ja joustavaan älykkyyteen (Gf).
Kiteytynyt älykkyys perustuu kokemuksen kautta hankittuihin ja opittuihin tietoihin, kun taas joustava älykkyys tarkoittaa ongelmanratkaisukykyä, joka ei pohjaudu opittuihin asioihin. Oheiseen taulukkoon on koottu testin tunnusmerkit osioittain.

Osioiden tunnusmerkit
  Kiellinen osa Suoritusosa Kiteytynyt älykkyys (Gc) Joustava älykkyys (Gf) Koulutussidonnainen Työmuisti Pitkäkestoinen
muisti

Kuvaosio
X
X
Sanasto
X
X
X
x
Muistitehtävät
X
x
Keskinäiset suhteet
X
X
X
X
x
Matematiikka
X
X
X
x

Kokonaispistemäärän merkitys
Koska testi tehdään ilman ulkopuolista valvontaa, ei voida todistaa, ettei testiä tehdessä olisi käytetty apuvälineitä tai muuten huijattu. Siksi tuloksella ei ole samaa virallista arvoa kuin valvotuissa oloissa suoritetun älykkyystestin tuloksella. Tuloksella voi kuitenkin olla merkitystä testattavalle itselleen, sillä se on hyvin lähellä valvotun testin tulosta. Tämä testi on laadittu niin, että sen pistemäärä poikkeaa virallisesti valvottujen älykkyysosamäärätestien tuloksista korkeintaan noin 4 prosenttia suuntaan tai toiseen.
 
leftb.gif
barbottom.gif rightb.gif

 
spacer.gif
lefterblue.gif

Älykkyysosamäärän mittaamisesta
righterblue.gif

Ensimmäiset älykkyystestit kehitettiin esimmäisen maailmansodan aikana alokkaiden arviointia varten. Sen jälkeen on luotu monia uusia testejä ja tekniikat ovat kehittyneet. Nykyään kaksi suosituinta älykkyysosamäärän mittaria ovat Stanford-Binet- ja WAIS-testin asteikot. Tieteen Kuvalehden älykkyystesti on laadittu näiden testien pohjalta.

Lyhyt älykkyystestien historia

Binet & Simon 1905 Stanford-Binet 1916 Army Alpha 1917 Stanford-Binet II 1937 Stanford-Binet III 1973 Stanford-Binet V 2003 GIQTest-I 2005


Keskimääräinen maailman kaikkien ihmisten älykkyysosamäärä on noin 100. Keskimääräinen Tieteen Kuvalehden ÄO-testin tulos on noin 110. Keskimääräinen WAIS®-III-testin tulos on noin 102,9. Noin 66 prosentilla väestöstä älykkyysosamäärä sijoittuu välille 85-115, 88 prosentilla välille 60-130 ja 99 prosentilla välille 45-140. Seuraavassa taulukossa esimerkiksi persentiili 95 / ÄO 125 tarkoittaa, että henkilöllä, jonka ÄO on 125, on parempi ÄO kuin 95 prosentilla väestöstä.

Yhdysvaltojen väestön ÄO-persentiilit

Persentiili
ÄO
99,9
145+
95
125
75
110
50
100
25
90
5
70

ÄO-tulosluokitus

Tulos
Taso
130
Huipputasoa
120
Erittäin hyvä
110
Hieman tavallista korkeampi
90
Keskimääräinen
80
Hieman keskimääräistä alempi

Älykkyysosamäärien vertailuja

Tulos
Taso
160
S-B V -testin maksimitulos
153
TK:n ÄO-testin maksimitulos
139
Poetic Genius Society
131
Mensa Society
125
Tohtoritutkinnon suorittaneiden keskiarvo
115
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskiarvo


Testi löytyy täältät.gif